trasbest.com.tr Trasbest – Trasbest

trasbest.com.tr
Title: Trasbest – Trasbest
Keywords:
Description: Trasbest – Trasbest Toggle navigation +90 (212) 261 2614 info@trasbest.com.tr Türk?e English Toggle navigation Ana Sayfa Hakk?m?zda Asbest Nedir? Hizmetlerimiz Projeler Referanslar iletisim Ana Sayfa
trasbest.com.tr is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. trasbest.com.tr has 43% seo score.

trasbest.com.tr Information

Website / Domain: trasbest.com.tr
Website IP Address: 94.73.144.133
Domain DNS Server: ns1.natrohost.com,ns2.natrohost.com

trasbest.com.tr Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

trasbest.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

trasbest.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Fri, 19 Aug 2016 04:16:38 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=UTF-8

trasbest.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

trasbest.com.tr Traffic Sources Chart

trasbest.com.tr Similar Website

Domain Site Title

trasbest.com.tr Alexa Rank History Chart

trasbest.com.tr aleax

trasbest.com.tr Html To Plain Text

Trasbest – Trasbest Toggle navigation +90 (212) 261 2614 info@trasbest.com.tr Türk?e English Toggle navigation Ana Sayfa Hakk?m?zda Asbest Nedir? Hizmetlerimiz Projeler Referanslar iletisim Ana Sayfa Hakk?m?zda Asbest Nedir? Hizmetlerimiz Projeler Referanslar iletisim Asbest ??züm Orta??n?z! Sertifikal? Ekibimiz ve ?zel Ekipmanlar?m?z ile Hizmetinizdeyiz Kentsel D?nü?ümde Asbest Riski! Y?k?m ?ncesi Asbest Raporu, Tespiti ve S?kümü Konular?nda Tecrübeliyiz. Güvenilir Asbest Analizi! Uluslararas? Akreditasyona Sahip Laboratuvar?m?zla Hizmet Vermekteyiz. Asbest Her Yerde! Asbest 2010’da Yasakland? ama Türkiye’de Yüz Binlerce Ton Asbest Var. Asbest Tespiti ve ?l?ümü Asbest ile ilgili ?al??malar?n ilk basama?? Asbest Ara?t?rmas?’d?r. Bina veya tesislerinizde Asbest ??erikli Malzeme (ACMs) analizini akredite laboratuvar?m?zla yap?yoruz. Asbest S?küm ve Bertaraf? Bina veya tesislerinizde tespit edilen Asbestli malzemeleri sertifikal? ve uzman personelimizle güvenli olarak temizleyip, lisansl? kurulu?larda bertaraf?n? sa?l?yoruz. Denetim ve Dan??manl?k Asbest ve S?küm temizlik i?lerinin ulusal ve uluslararas? yasalara uygunlu?unu denetliyoruz. Zamanla yar??t???n?z? biliyoruz. Bu nedenle en h?zl? ??zümü sunuyoruz. Trasbest, Kaliteli ??zümün Adresi.. ''PROJELER?M?Z'' Kentsel D?nü?üm Santraller / Rafineriler Gemiler Fabrikalar Hastaneler üniversite / E?itim Kurumlar? Al??veri? Merkezleri ND GRUP Trasbest, ND grup ?irketlerindendir. Bir grup ?irketi olman?n vermi? oldu?u avantaj ile grup i?erisinde bulunan mimari ve in?aat firmalar? sayesinde sadece asbestli ürünlerin s?kümünde de?il s?küm sonras?nda gerekli in?aat i?lerinde de hizmet vermektedir. Yap?lmas? planlan mimari i?ler, in?aat ve yap?m i?lerini konusunda uzman mimar – mühendis kadrosu ve yine konusunda uzman imalat ve montaj ekipleri ile birlikte bir bütün olarak organize edebilmekte, mü?terilerine asbest ve in?aat konular?nda anahtar teslim hizmet sunabilmektedir. ND GRUP’un ula?t??? ba?ar?n?n arkas?nda, mü?teri odakl? ve verimlili?i merkez alan bir y?netim yakla??m? vard?r. Bu yakla??m, ?irketimizi yurti?i ve yurtd??? projelerimizde ?nemli ba?ar?lar? getirmektedir. ND Grup son derece nitelikli olan teknik kadrosunu gün ge?tik?e geni?letmekte, ?irket i?i ve ?irket d??? sürekli e?itimlerle ekibindeki ?al??ma arkada?lar?n?n uzmanl???n? artt?rmaya y?nelik ?al??malar yapmakta, devaml? geli?en ve ba?ar?l? projelere imza atan bir firma olarak ülkemizde kalk?nmaya katk?larda bulunmaya devam etmektedir. Sekt?re ivme kazand?ran bir gü? olmak ad?na sa?lam, dinamik ve uzman yap?s?yla ?al??makta, projeler üretip uygulamakta ve ?a??n gelecek vadeden i? kollar?nda ara?t?rmalar?n? sürdürmektedir. Güncel Haberler Trasbest – ND Grup - Asbest Analiz ve Raporu - Bina ve tesislerinizde, Asbestin nerelerde kullan?ld???n? belirleyip, yasalara uygun Risk Analizini sa?l?yoruz. Asbest tespit edilirse, uzman personelimiz ve ?zel ekipmanlar?m?z ile y?netmeliklere uygun ?ekilde s?küm ve bertaraf?n? ger?ekle?tiriyoruz. Trasbest – ND Grup - Asbest Hakk?nda Y?netmelik - Türkiye’de ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? taraf?ndan 25 Ocak 2013 tarihinde yay?mlanan 28539 say?l? Resmi Gazete’de yay?nlanan “ASBESTLE ?ALI?MALARDA SA?LIK ve GüVENL?K ?NLEMLER? HAKKINDA Y?NETMEL?K” ile ASBEST üretimi, i?lenmesi, ithalat?, ihracat? ve kullan?m? yasaklanmakla birlikte S?KüM, YEN?LEME ve BAKIM i?lerinin de SERT?F?KALI UZMAN personeller taraf?ndan ve yine UZMAN DENET??LER g?zetiminde yap?lmas? hükme ba?lanm??t?r. Trasbest – ND Grup - Asbest ?l?ümü - Asbest s?kümü ve temizli?i yap?lan karantina b?lgelerinde s?küm sonras? ortam ?l?ümleri yap?larak s?n?r de?erin a??l?p a??lmad??? test edilir ve laboratuvar analiz sonu?lar? do?rultusunda ASBEST TEM?Z (Asbest Free) ya da ASBEST GüVENL? (Asbest Safe) sertifikalar? düzenlenir. Asbest ile ilgili tüm ihtiya?lar?n?z? yasal gereklilikler ?er?evesinde 7/24 hizmet anlay???m?zla ger?ekle?tiriyoruz. Trasbest, Kaliteli ??zümün Adresi.. Referanslar English Türk?e

trasbest.com.tr Whois

Domain Name: TRASBEST.COM.TR